“Kje se skriva Nomago Bikes postaja”

1. Podatki o organizatorju Nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Kje se skriva Nomago Bikes postaja« je podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator ali Nomago). 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Nomago Bikes koles v Ljubljani in povečanje prisotnosti na Instagramu. 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani. 

Udeleženci morajo biti registrirani v NomagoBikes sistem, da lahko prejmejo nagrado (brezplačnih 30 minut). Za to, da lahko to izvedemo, potrebujemo tudi nagrajenčevo telefonsko številko, s katero je posameznik registriran. 

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre. 

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Instagram profilu Nomagobikes podjetja Nomago d.o.o. Sodelujoči mora pod vprašanje na zgodbi, v kateri je objavljena nagradnja igra in slika postaje, zapisati odgovor, kje se nahaja postaja. Po želji lahko tudi označi osebo, s katero najraje kolesari in sledi Instagram profilu Nomagobikes. 

 Nagrajenec je prvi, ki pravilno odgovori na vprašanje. Za nagrado bo prejeli 30 minut brezplačne vožnje z Nomago bikes kolesi.  

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator posameznega nagrajenca objavi na njegovi spletni strani in ga obvesti prek Instagrama z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Instagram. 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 7. do 27. 9. 2022. Komisija bo nagrajence obvestila prek Instagram profila Nomagobikes podjetja Nomago (https://www.instagram.com/nomagobikes/) naslednji delovni dan po objavljenem vprašanju. 

7. Nagrada

Nagrada v obliki 30 minut brezplačne vožnje z Nomago Bikes električnim kolesom se podeli desetim (10) osebam.  

Ker vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR, nagrajencu organizatorju ni potrebno sporočiti podatkov za obračun in plačilo dohodnine. 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

8. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu

Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po objavljenem vprašanju sporočil enemu (1) nagrajencu, ki je prvi pravilno odgovoril na zastavljeno vprašanje.  

Komisija bo nagrajence obvestila prek Instagram profila Nomagobikes podjetja Nomago (https://www.instagram.com/nomagobikes/) z odgovorom na njune komentarje naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre. 

Če posamezen nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca. 

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri ter da je registriran v NomagoBikes system. Za predajo nagrade potrebujemo tudi nagrajenčevo telefonsko številko, s katero je nagrajenec registriran. 

Nagrajenec mora svoje podatke v roku 24 ur (ime, priimek in telefonsko številko) poslati v zasebnem sporočilu Instagram profila Nomagobikes podjetja Nomago d.o.o. (https://www.instagram.com/nomagobikes/) najkasneje 24 ur po obvestilu o nagradi. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, 
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji, 
  • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, telefonska številka) v zasebnem sporočilu na instagram profil Nomago Bikes. 

 Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta, 
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva, 
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev ob prejemu nagrade 

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, telefonska številka) za namen pošiljanja nagrade nagrajencu s strani organizatorja. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika. 

Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki “Varnost osebnih podatkov, ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki. 


S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre. 

12. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri » Kje se skriva Nomago Bikes postaja « so navedena na spletni strani organizatorja (https://bikes.nomago.si). 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Instagram profilu organizatorja. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 


Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 21. 7. 2022. 

Organizator nagradne igre:
Nomago d.o.o.
Vošnjakova ulica 3
1000 Ljubljana