Splošni pogoji Nomago Bikes Ljubljana

Sistem za izposojo koles na območju Mestne občine Ljubljana se imenuje Nomago Bikes Ljubljana in je storitev avtomatiziranega sistema za izposojo koles. Nosilec in vzdrževalec sistema Nomago Bikes je družba Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji in določila sistema za avtomatizirano izposojo koles (»splošni pogoji«) v poglavjih od I. do VIII. določajo pravice in obveznosti pri uporabi in najemu koles, v poglavjih IX. do XX. pa urejajo pogodbeni odnos med nosilcem sistema in uporabniki.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike sistema Nomago Bikes Ljubljana. Skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18) splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki enako kot pogodbena določila.

I.  Uvodne določbe

 1. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»nosilec«) izposoja električna kolesa registriranim uporabnikom (v nadaljevanju: uporabnik), če so le-ta na voljo.
 2. Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. (»vzdrževalec*«) vrši upravljanje  s  sistemom,  nadzor  nad  sistemom,  servis  in redistribucijo.

Kontaktni podatki:

Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana
Spletna stran: bikes.nomago.si
Telefonska številka: 01 431 77 60
Elektronska pošta: bikes@nomago.si
Številka klicnega centra za pomoč uporabnikom: 080 15 05

3. Spletna stran sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana: bikes.nomago.si.

4. Sistem za izposojo koles  vključuje: opremo za označevanje postaje, stojala, priklopna mesta za električna kolesa ter električna kolesa. Sestavni deli sistema Nomago Bikes Ljubljana so blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema nextbike, ki omogoča najem koles po celem svetu, lokacije so dostopne na spletnem naslovu: bikes.nomago.si.

5. Nosilec vzdrževalec vzdržuje sistem tako, da je v obdobju uporabe sistema dostopen 24 ur na dan. Izjema je višja sila. Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali nerazpoložljivost koles na posameznih točkah sistema.

6. Nosilec si pridržuje pravico do zmanjšanja števila koles v sistemu ali do popolnega umika koles iz sistema zaradi neprimernih vremenskih razmer za kolesarjenje in v času O terminu oz. času trajanja omejenega delovanja oz. nedelovanja sistema bo nosilec oz. vzdrževalec ustrezno obveščal uporabnike.

7.  Nosilec zbira GPS lokacijske informacije in podatke o uporabi koles (npr. lokacija kolesa pred začetkom in po koncu najema, postopki parkiranja in lokacija kolesa se zbirajo zaradi potrebe po izvajanju pogodbenega razmerja s stranko; to vključuje tudi uporabo podatkov za odkrivanje in odpravljanje napak ter motenj v postopku izposoje in v celotnem delovanju sistema).

* Vzdrževalec vrši upravljanje s sistemom, nadzor nad sistemom, servis in redistribucije.

 

II.  Registracija in potrditev

 1. Prijavo za registracijo (»prijava«) je mogoče oddati prek mobilne aplikacije, prek spleta na spletnem naslovu bikes.nomago.si, preko klica v klicni center vzdrževalca sistema ali osebno na prodajnem mestu.
  Mladoletnim uporabnikom nad 14. letom starosti je dovoljeno odpreti uporabniški račun s pisnim dovoljenjem starša ali zakonitega zastopnika na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletnem naslovu bikes.nomago.si. Starš ali zakoniti zastopnik v tem primeru prevzema skupno odgovornost za vse primere kršitve pogodbe med uporabnikom in nosilcem. Starši ali mladoletni uporabniki lahko vložijo prijavo za registracijo skupaj s priloženim obrazcem osebno na prodajnem mestu ali preko elektronske pošte.
 2. Pri registraciji mora uporabnik navesti:

mobilno telefonsko številko,
ime in priimek,
elektronski naslov,
izbrano tarifo po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana,
številko kreditne kartice / Paypal
obrazec za direktno bremenitev ter podati soglasje k splošnim pogojem.

3. Vzdrževalec se po prejemu vseh ustreznih podatkov odloči, ali bo sprejel in odobril registracijo vložniku. Kot del postopka prijave je pridobitev dovoljenja za uporabo storitev izbranega partnerja za plačilne storitve, s pomočjo katerega se preveri plačilno sposobnost vložnika.

4. Vložnik ob registraciji prejme osebno identifikacijsko številko (PIN), ki jo lahko uporabi za prijavo v mobilno aplikacijo in spletni uporabniški račun uporabnika v sistemu Nomago Bikes Ljubljana.

5. Ob odobritvi vloge je posredovano obvestilo o aktivaciji. To obvestilo je lahko ustno, pisno, telefonsko, poslano prek e-pošte oziroma sporočila.

6. Če želi uporabnik najeti kolesa v drugih sistemih nextbike (ki niso sistem Nomago Bikes Ljubljana), stopi v pogodbeno razmerje z drugim nosilcem skladno s pogoji in pravili drugih sistemov, za kar nosilec Nomago d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti do uporabnikov. Pred pričetkom uporabe drugih sistemov uporabnik izrecno soglaša s splošnimi pogoji posameznih drugih nosilcev in je obveščen o morebitnih krajevnih razlikah v ceni.

7. Strošek registracije uporabnika v sistem preko pametnega telefona, spleta ali osebno na prodajnih mestih je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti. Strošek registracije preko klicnega centra je opredeljen v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Glede na izbrano tarifo ima vzdrževalec pooblastilo za zaračunavanje naročnine za dogovorjeno obdobje.

8. Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti vzdrževalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov, ki nastanejo po uspešni registraciji in dokler traja najemno razmerje. To vključuje vse podatke potrebne za registracijo, kot tudi podatke potrebne za opravljanje plačil.

9. Uporabnik si lahko preko zahtevka poslanega na elektronski naslov vzdrževalca ali na prodajnem mestu naroči tudi izdelavo uporabniške kartice za izposojo koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana po veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana ter skladno z navodili na spletnem naslovu bikes.nomago.si. V primeru izgube uporabniške kartice, mora uporabnik nemudoma obvestiti klicni center za pomoč uporabnikov oz. posredovati zahtevek za deaktivacijo uporabniške kartice na elektronski naslov vzdrževalca. Z deaktivacijo kartice se avtomatsko ne deaktivira tudi uporabniški račun uporabnika.

III.  Pogoji in določila uporabe koles v sistemu Nomago Bikes Ljubljana

 1. Uporaba koles za izposojo je prepovedana v naslednjih primerih:
  a) osebam, mlajšim od 14 let (skladno z določili točke II. poglavja splošnih pogojev),
  b) za prevažanje drugih oseb, kar še posebej velja za prevažanje otrok,
  c) za vračilo kolesa izven postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana,
  d) za podnajem tretjim osebam,
  e) osebam pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc (ničelna toleranca do alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu),
  f) v slabih vremenskih pogojih (na primer med močnim vetrom, dežjem, nevihtami) ali drugih vremenskih pogojih, ki negativno vplivajo na kolesarje, saj lahko kolesar bolj občuti tovrstne vremenske pogoje v primerjavi z običajnimi kolesi, ker imajo kolesa prekrito zadnje kolo.
 2. Uporabnik je dolžan spoštovati vse veljavne zakone in cestno prometne predpise.
 3. Prostoročna (»brez rok«) uporaba kolesa ni dovoljena v nobenem primeru.
 4. Prepovedana je nepravilna uporaba in/ali preobremenitev košare na kolesu (največja dovoljena obremenitev: 5 kg). Uporabnik mora vedno zagotoviti pravilno pritrditev in zavarovanje vsega blaga ali predmetov, ki jih prevaža na kolesu.
 5. Prepovedane so nepooblaščene spremembe ali prilagoditve najetega kolesa.
 6. Če je ugotovljena nepooblaščena ali nepravilna uporaba najetega kolesa, ima nosilec dovoljenje za prekinitev pogodbenega odnosa in lahko uporabniku prepreči nadaljnji najem in uporabo koles.
 7. Po uspešnem vračilu najetega kolesa, mora uporabnik začeti nov postopek najema, če želi znova uporabiti vrnjeno kolo.
 8. Uporabniku je  izrecno  prepovedana  prepustitev  kolesa  v  kakršnokoli,  brezplačno  ali plačljivo, uporabo tretji osebi.

IV.  Omejitve najema kolesa

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik istočasno najame največ tri kolesa z enim uporabniškim računom.

V. Trajanje najema

 1. Obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati, se začne s samodejnim odklepanjem ključavnice na okvirju kolesa.
 2. Uporabnik mora vzdrževalca obvestiti o koncu obdobja najema v skladu z določili VIII. poglavja. Ob posredovanju te informacije se konča obdobje najema kolesa, ki ga je mogoče zaračunati in bo zabeleženo v uporabniškem računu. Uporabnik bo od vzdrževalca prejel obvestilo o uradnem koncu obdobja najema preko mobilne aplikacije. Če pride do kakršnih koli težav, mora uporabnik nemudoma poklicati klicni center za pomoč uporabnikom.

VI.  Pogoji in način najema kolesa

 1. Uporabnik lahko najame kolo preko mobilne aplikacije, preko klica v klicni center, osebno na prodajnem mestu ali s pomočjo uporabniške kartice vse dokler ima aktiviran uporabniški račun.
 2. Uporabnik se mora pred najemom seznaniti s pogoji in ustreznim načinom uporabe kolesa za najem.
 3. Uporabnik ima možnost predhodne rezervacije kolesa preko mobilne aplikacije za uporabo sistema za obdobje 10 minut. Strošek rezervacije je določen v ceniku avtomatizirane izposoje koles Nomago Bikes Ljubljana.
 4. Uporabnik je pred uporabo zavezan preveriti, da je kolo primerno za vožnjo po cesti in varno (npr. pnevmatike, zavore, luči ipd.). Če uporabnik najde tehnične okvare ali pomanjkljivosti na začetku ali med trajanjem najema, mora o tem obvestiti klicni center za pomoč uporabnikom, končati najem in takoj prenehati z uporabo kolesa. Če se tehnične okvare ali pomanjkljivosti pojavijo po najemu, vendar pred uporabo kolesa s strani uporabnika, bo upravljalec preklical najem.
 5. Okvare, kot so poškodbe pnevmatik, poškodbe platišča ali nedelujoče prestave, morajo uporabniki nemudoma  sporočiti.
 6. Če  uporabnik  ugotovi,  da  kolo  nima  ključavnice,  se zavezuje, da bo poklical klicni center za pomoč uporabnikom.

VII.  Parkiranje najetih koles

 1. Kolo mora biti začasno parkirano na vidnem mestu. Uporabnik mora pri začasnem parkiranju upoštevati veljavne cestnoprometne Poleg tega mora zagotoviti, da kolo ne ogroža varnosti na cesti, da ne ovira drugih vozil in/ali prometa in da ne poškoduje tretjih oseb ali njihove lastnine. Pri začasnem parkiranju kolesa je potrebno vedno uporabiti vgrajeno ključavnico.
 2. Koles ni dovoljeno parkirati:

pri semaforjih,
pri parkomatih ali parkirnih urah,
pri prometnih znakih,
pri prehodih, ki jih s tem zožite na manj kot 1,50 metra,
pred zasilnimi izhodi in območji za dostop gasilcem ali v njihovi bližini,
tako, da kolo prekriva krajevna oglasna sporočila,
tako, da je kolo priklenjeno na ograjo zasebnih ali javnih stavb,
na avtobusnih postajališčih in železniških peronih,
na javnih stojalih za kolesa,
kadarkoli v zgradbah, dvoriščih ali znotraj katerih koli vozil,
na vodilnih ploščah za slepe,
na poštnih predalih ali pred njimi,
pred vrati ali zapornicami ali v njihovem območju odpiranja/zapiranja,
na dovozih in pred njimi.

3. Ko kolo ni v uporabi, mora biti vedno pravilno zaklenjeno.

4. Uporabnik ne sme trajno parkirati koles izven uradnih postaj sistema Nomago Bikes Ljubljana, v parkih/na zelenicah ali na zasebni lastnini. Uporabnik lahko začasno parkira kolesa na zasebni lastnini zgolj, če ji to dovolijo osebe, ki imajo ustrezno pooblastilo za izdajo tovrstnega dovoljenja.

5. Zaradi neupoštevanja teh določil se bo uporabniku zaračunal strošek odstranitve kolesa, če ne more dokazati, da je dejanski nastali strošek nižji v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu bikes.nomago.si. Poleg tega bo uporabnik, ki najema kolo, odgovoren za plačilo kakršnih koli kazni/glob izdanih s strani pristojnih državnih ali lokalnih organov in/ali zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh splošnih pogojev in veljavne zakonodaje.

VIII.  Vračilo najetih koles

 1. Vračilo najetih koles ni dovoljeno zunaj določenega območja uporabe, ampak zgolj na uradnih postajališčih sistema Nomago Bikes Ljubljana, ki so objavljena na spletu (ali v mobilni aplikaciji).
 2. Uporabnik mora najeto kolo ob vračilu postaviti v stojalo na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Pri tem mora uporabnik potiskati kolo v priklopno mesto dokler ne zasliši zvočnega signala in dodatno zakleniti kolo s ključavnico na okvirju kolesa.
 3. V primeru, da na uradnem postajališču sistema Nomago Bikes Ljubljana ni prostega stojala, lahko uporabnik vseeno odda kolo z uporabo električne ključavnice. Uporabnik mora kolo parkirati ob že parkirano kolo in ročno zakleniti ključavnico na okvirju kolesa. Najem se konča samodejno.
 4. V primeru, da uporabnik zaklene kolo s pametno ključavnico izven uradne postaje sistema Nomago Bikes se najem uporabniku ne bo zaključil.
 5. Uporabnik si mora zapomniti lokacijo, na katero je vrnil kolo, in sicer za najmanj 48 ur po vračilu kolesa. To je nujno zaradi morebitnih povpraševanj s strani vzdrževalca. Uporabnik mora na zahtevo zagotoviti to informacijo vzdrževalcu v obdobju 48 ur po obdobju najema.
 6. Če vzdrževalec kolesa ne more najti na lokaciji, na kateri jo je uporabnik odjavil/vrnil, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatno nadomestilo zaradi nevrnitve kolesa, ki je določeno v veljavnem ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.

IX. Odgovornosti nosilca oz. vzdrževalca

V primeru stvarnih napak na kolesu v času trajanja najema je uporabnik nemudoma dolžan obvestiti vzdrževalca. Nosilec ni odgovoren za nastalo škodo na predmetih, ki so jih uporabniki prevažali na kolesu med najemom v košari kolesa ali v držalu za telefon. Nosilec ne bo odgovoren za nepravilno in/ali nepooblaščeno uporabo kolesa v skladu z določili III. poglavja.

X. Odgovornost uporabnika

 1. Uporabnik prevzema odgovornost za vsa tveganja med uporabo sistema. Uporabnik prevzema vso odgovornost za škodo, ki jo sam povzroči nosilcu ali tretjim osebam. Uporabnik prevzema izključno odgovornost za kakršne koli odškodninske zahtevke, ki nastanejo zaradi dejanj ali dogodkov med trajanjem najema ali kot njihov rezultat.
 2. Uporabnik je dolžan koristiti sistem s potrebno previdnostjo, preudarnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja ter v skladu s splošnimi pogoji.
 3. Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil in je dolžan s kolesom ravnati tako, da se prepreči možnost poškodbe, uničenja ali izginotja.
 4. Če uporabnik povzroči škodo na kolesu ali pride do kraje kolesa iz malomarnosti uporabnika, je uporabnik odgovoren za stroške materiala in dela ali vračilo ukradenega kolesa v znesku, ki ni višji od 1.500,00 EUR za električno kolo. V prejšnjem stavku navedena stroškovna omejitev ne velja v primeru, ko uporabnik povzroči škodo iz hude malomarnosti ali naklepno; v tem primeru bo nosilec od uporabnika zahteval povrnitev vseh dejanskih stroškov in nastale škode. Uporabnik je odgovoren za vse stroške in škodo, ki jo nosilec utrpi zaradi neupoštevanja obveznosti, ki so določene v teh splošnih pogojih.
 5. Uporabnik bo v primeru nastanka kakršne koli škode nemudoma obveščen. Uporabnik ne bo odgovoren za škodo, ki nastane po poteku 48 ur po obdobju najema.
 6. Če je kolo ukradeno med obdobjem najema, mora uporabnik nemudoma prijaviti krajo vzdrževalcu.

XI.  Obveznosti uporabnika v primeru nesreče

Uporabnik je dolžan v primeru nesreče nemudoma obvestiti vzdrževalca. Če pride do nesreče, v kateri ni udeležen samo uporabnik, ampak tudi druge osebe ali nastane materialna škoda, mora uporabnik o tej nesreči nemudoma obvestiti tudi policijo. Če uporabnik tega ne stori, bo odgovoren za vso nastalo škodo.

XII.    Zaupnost informacij o uporabnikih

 1. Uporabnik je sam odgovoren za preprečevanje nepooblaščene uporabe uporabniških podatkov s strani tretjih oseb. To še posebej velja za njihovo osebno dodeljeno kodo PIN/geslo.
 2. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni osebne podatke brez omejitve števila sprememb.
 3. Če uporabnik meni, da so njegovi uporabniški podatki zlorabljeni ali napačno uporabljeni, mora to nemudoma sporočiti vzdrževalcu.
 4. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira prek spleta na naslovu bikes.nomago.si ali s pisnim obvestilom, ki ga pošlje na kontaktni naslov vzdrževalca, ki je naveden v I. poglavju teh splošnih pogojev.

XIII. Zlorabe in izključitve

 1. Vzdrževalec ima z ustreznim razlogom in še posebej v primeru zlorabe pravico preklicati dodeljene pravice uporabnika, to je deaktivirati uporabniški račun, s čimer uporabniku prepreči uporabo storitev do plačila morebitnih zapadlih obveznosti.
 2. Omejitev odgovornosti, opredeljena v točki X. poglavja ne velja, če uporabnik namerno ali zaradi velike malomarnosti dovoli zlorabo svojih uporabniških podatkov.
 3. Vsakršna zloraba uporabniške kartice se sankcionira z odvzemom kartice in deaktivacijo uporabniškega računa, s čimer se uporabniku prepreči uporabo storitev sistema v tekočem letu.

XIV. Stroški, cene in izračuni

 1. Izračun vseh stroškov in storitev nosilca bo opravljen na osnovi cen, določenih v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, veljavnem ob začetku vsake posamezne uporabe kolesa. Vsakokrat veljaven cenik sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je dostopen na spletnem naslovu bikes.nomago.si. S sprejemom splošnih pogojev uporabnik tudi soglaša z zaračunavanjem stroškov, skladno s cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana.
 2. Letna naročnina (letna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 12 mesecev po registraciji v sistem in plačilu letne naročnine. Veljavnost letne naročnine se samodejno podaljša za eno leto, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Letna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.
 3. Študentska naročnina (študentska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je po registraciji v sistem in plačilu študentske naročnine veljavna od 1. oktobra do 30. junija. Veljavnost študentske naročnine se samodejno podaljša za obdobje veljavnosti, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Študentska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.
 4. Mesečna naročnina (mesečna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 1 mesec po registraciji v sistem in plačilu mesečne naročnine. Veljavnost mesečne naročnine se samodejno podaljša za en mesec, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Mesečna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.
 5. Tedenska naročnina (tedenska tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 7 dni po registraciji v sistem in plačilu tedenske naročnine. Veljavnost tedenske naročnine se samodejno podaljša za en teden, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. Tedenska naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.
 6. 3-dnevna naročnina (3-dnevna tarifa) določena v ceniku sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana je veljavna 3 dni po registraciji v sistem in plačilu 3-dnevne naročnine. Veljavnost 3-dnevne naročnine se samodejno podaljša za 3 dni, če uporabnik pisno ne prekliče oziroma ne pošlje e-poštnega sporočila na naslov vzdrževalca vsaj 1 dan pred potekom veljavnosti. 3-dnevna naročnina velja za najem enega kolesa na uporabnika.
 7. Najvišja dnevna cena najema kolesa je določena v ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Ko uporabnik z vsoto pretečenega časa najema doseže najvišjo dnevno ceno, ta velja 24 ur od začetka najema.
 8. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče letno naročnino največ 14 dni od datuma nakupa letne naročnine (letne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti letne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena letna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.
 9. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče študentsko naročnino največ 14 dni od datuma nakupa študentske naročnine (študentske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti študentske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena študentska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.
 10. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče mesečno naročnino največ 3 dni od datuma nakupa mesečne naročnine (mesečne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti mesečne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena mesečna naročnina, več kot 3 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.
 11. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče tedensko naročnino največ 1 dan od datuma nakupa tedenske naročnine (tedenske tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti tedenske naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena tedenska naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.
 12. Uporabnik lahko brez stroškov odpovedi prekliče 3-dnevno naročnino največ 1 dan od datuma nakupa 3-dnevne naročnine (3-dnevne tarife) po veljavnem ceniku za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana. Uporabniku se v tem primeru vrne 100 % vrednosti 3-dnevne naročnine. V primeru odpovedi s strani naročnika po tem, ko je že sklenjena 3-dnevna naročnina, več kot 14 dni od datuma nakupa oziroma sklenitve naročnine, predstavlja 100 % vrednosti naročnine višino stroška odpovedi za odstop od najemnega razmerja.

XV. Plačila

 1. Uporabnik se zavezuje, da bo zaračunano vsoto plačal s kreditno ali debetno kartico, Paypal računom, z elektronskim nakazilom (direktna obremenitev) ali z gotovino. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni izbrani način plačila.
 2. Če direktne obremenitve ni mogoče obdelati zaradi nezadostnih sredstev na računu uporabnika, ki  nastane  zaradi  uporabnikove  krivde,  ali  iz  drugih  razlogov,  za  katere  je uporabnik sam odgovoren, bo upravljalec uporabniku zaračunal dodatne nastale stroške v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je objavljen na spletnem naslovu bikes.nomago.si razen v primeru, da uporabnik dokaže, da je bil dejanski nastali strošek nižji od zahtevanega zneska. V posameznih primerih in če uporabnik ne more dokazati, da je bil strošek dejansko nižji, lahko zahtevki nosilca dosežejo znesek dejanskih nastalih stroškov, vendar jih ne smejo preseči.
 3. Če uporabnik zamuja s plačilom, se mu zaračunajo obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Uporabniku so lahko zaračunani tudi stroški opomina skupaj z dodatnimi administrativnimi stroški.
 4. Če plačilo zamuja vsaj dva meseca ali pa presega 50 EUR, lahko nemudoma deaktivira uporabniški račun, dokler uporabnik ne poravna svojih obveznosti.
 5. Načini plačila:

Preko spleta ali mobilne aplikacije s kreditno kartico paypal računom.
Na prodajnem mestu vzdrževalca nosilca (seznam prodajnih mest objavljen na spletni strani) z gotovino ali direktno bremenitvijo.
Preko elektronskega nakazila (direktna bremenitev) na bančni račun vzdrževalca.

XVI.  Zaračunavanje, seznami najemov, nadzor

 1. Vzdrževalec uporabnikom izda račun v skladu s trenutno veljavnim cenikom sistema za avtomatizirano izposojo koles Nomago Bikes Ljubljana, ki je na voljo na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Uporabnik si lahko končan postopek najema (vključno s stroški in trajanjem) ogleda v  svojem uporabniškem profilu na naslovu www.bikes.nomago.si in v mobilni aplikaciji. Ta seznam vseh zaključenih najemov ne vključuje elementov, ki niso običajni in jih ni mogoče vključiti v avtomatiziran sistem (na primer stroškov zaradi neupoštevanja določil teh pogojev in/ali stroškov storitev).
 2. Zaračunavanje uporabniku se opravi samodejno, ko uporabnik izbere bodisi plačilo letne, mesečne ali tedenske tarife bodisi posamezne vožnje. Vzdrževalec si pridržuje pravico do telefonskega ali pisnega posredovanja zahtevka za plačilo uporabniku.
 3. Uporabnik lahko poda pisno pritožbo vzdrževalcu na zaračunane stroške v roku 30 dni od prejema računa.

XVII.  Odpoved pogodbenega razmerja

Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli podata odpoved pogodbenega razmerja. Ta člen ne vpliva na pravico izredne odpovedi pogodbenega razmerja, kot je opredeljena v teh splošnih pogojih.

Uporabnik lahko svoj uporabniški račun deaktivira preko spleta na naslovu wwbikes.nomago.si ali na podlagi pisnega obvestila vzdrževalcu na naslov, opredeljen v poglavju teh splošnih pogojev ali preko elektronske pošte na naslov: bikes@nomago.si.

Posebne tarife (na primer letna tarifa) so povezane s posebnimi pogodbenimi obdobji. Pogoji za prekinitev so navedeni v točki XIV.

XVIII.  Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev soglaša, da:

 1. Nosilec zbira, shranjuje in uporablja oz. obdeluje osebne podatke uporabnikov kjer jih potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za izvajanje pogodbe med uporabnikom in nosilcem ali za izpolnitev morebitnih drugih zakonskih obveznosti skladno z veljavno zakonodajo. Nosilec se šteje kot upravljavec zbirke podatkov.
 2. Z namenom obdelave plačila bodo plačilni podatki uporabnika preneseni pogodbenim obdelovalcem, to je vzdrževalcu in njegovim podizvajalcem kot pod-obdelovalcem za obdelavo plačil in vodenje stroškov najema. Ti podatki po poteku postopka registracije ne bodo več vidni zaposlenim pri nosilcu oziroma vzdrževalcu.
 3. Če uporabnik uporablja sistem nextbike koles po svetu kot navedeno v 6. odstavku II. točke teh splošnih pogojev, s tem vstopa v pogodbeni odnos z drugim nosilcem, kot upravljavcem osebnih podatkov in uporabnik soglaša, da le ta obdeluje osebne podatke uporabnika skladno z določili njihovih splošnih pogojev in/ali pravil zasebnosti.
 4. Dodatne informacije glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter ravnanja z njimi si lahko ogledate v  Pravilih  zasebnosti, ki so objavljena na spletnem naslovu bikes.nomago.si.

XIX.  Reševanje sporov

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo mogoče rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

XX. Končne določbe

Splošni pogoji so v veljavi od 1. 6. 2022 dalje. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem naslovu www.bikes.nomago.si. Vsaka sprememba bo vidna na spletni strani ali v mobilni aplikaciji za uporabo sistema Nomago Bikes Ljubljana.